بررسی شکاف بین نظر و عمل از دیدگاه ارسطو
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : صیاد نژاد