معاد از نظر ابن سینا و آکویناس
30 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1386