معاد از نظر ابن سینا و آکویناس
43 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1386