معیار رستگاری انسان از منظر تشیع
46 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : محمد صادق واحدی فرد