شبیه سازی انسانی از دیدگاه کاتولیک و اسلام
50 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1384