عقلانیت از دیدگاه السدیر مک اینتایر
57 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1383