گفت و گو: نگاهی به فعالیت های شورای عالی اطلاع رسانی (در گفت و گو با دبیر شورای عالی اطلاع رسانی)
52 بازدید
مصاحبه کننده : حسن زاده، محمد - مطلبی، داریوش
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کتاب ماه کلیات ) اسفند 1386 - شماره 123 )(6 صفحه - از 5 تا 10)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی