تبار شناسی اخلاق نیچه و بررسی آن از دیدگاه مک اینتایر
66 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » پاییز و زمستان 1381 - شماره 13 و 14 » 17 صفحه - از 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در ابتدا به بررسی آرای نیچه در اخلاق می‏پردازد و سپس بیان می‏کند که فیلسوف اخلاق معاصر آقای السدیر مک‏اینتایر تنها دو گزینه متقابل در فلسفه اخلاق ترسیم می‏کند که اخلاق نیچه و اخلاق ارسطوست. علت این انحصار شکست طرح روشن‏گری است. پس برای نشان دادن برتری اخلاق ارسطویی باید نشان داد که اخلاق تبارشناسانه نیچه اشتباه است. این مقاله نشان می‏دهد که اخلاق نیچه‏ای دارای مبنای مدللی نیست. نیچه گرچه تمامی فیلسوفان عصر روشن‏گری را بر خطا می‏داند و آرای ایشان را به سخره می‏گیرد ولی در نهایت معلوم می‏شود که نیچه خود نیز یکی دیگر از مظاهر متعاقب این تفکر بوده و نمودی دیگری از اخلاق لیبرالیستی فردگرایانه است. واژگان کلیدی: روشن‏گری، اخلاق لیبرالیستی، اخلاق فضیلت نیچه یا ارسطو؟ این سؤالی است که یکی از فیلسوفان معاصر آقای السدیر مک‏اینتایر در کتاب معروف خود به نام در پی فضیلت (After virtue) طرح کرده است. او در فصل نهم این کتاب متذکر می‏شود که اگر فلسفه اخلاق ارسطو صحیح باشد، فلسفه اخلاق نیچه خطاست و بر عکس، اگر فلسفه اخلاق نیچه صحیح باشد از آن ارسطو بر خطاست. اما چرا باید فلسفه اخلاق این دو را در برابر هم قرار داد و چه ملاکی برای این گزینش وجود دارد؟ و چرا باید دیگر فیلسوفان را ملحوظ نداشت؟