تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1375 
الهیات و معارف اسلامی 
تربیت مدرس قم 
 
دکترا 
1382 
فلسفه تطبیقی 
دانشگاه قم 
 
خارج