سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه در راه حق  
مدیر اجرائی تحت اشراف: حضرت آیة الله استادی  
1375/01/01 
 
بازبینی لغت نامه دهخدا  
همکاری 
مدرسه شهیدین  
مسئول گروه  
1375/01/01 
 
تحقیقات در خصوص باب خمس، حج، و ... 
همکاری 
شبکه اطلاع‌ رسانی حوزه  
مدیریت 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
فصلنامه ره آور نور  
مدیر مسؤل  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
سازمان سمت  
عضو هیأت علمى  
1382/01/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)  
معاون پژوهشی  
1383/01/03 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)  
ریاست 
1384/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای عالی اطلاع¬رسانی  
دبیر شورا 
1385/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
سازمان سمت  
عضو هیأت امنا 
1385/01/01 
 
اجرائی 
تدریس 
جامعة الزهرا  
مدرس 
 
 
کلام 
تدریس 
مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى 
مدرس 
1378/07/01 
1382/03/30 
فلسفه غرب و تاریخ فلسفه غرب  
تدریس 
مؤسسه باقر العلوم 
مدرس 
 
 
فلسفه غرب و تاریخ فلسفه غرب  
تدریس 
حوزه علمیه قم ، مدرسه شهیدین ، جامعه الزهراء 
مدرس 
1361/07/01 
1362/03/31 
صرف ساده  
تدریس 
حوزه علمیه قم ، جامعة الزهراء ، مدرسه شهیدین 
مدرس 
1362/07/01 
1363/03/31 
المبادی العربیة 2 و 4 و سیوطی  
تدریس 
حوزه علمیه قم ، مدرسه شهیدین جامعه الزهرا 
مدرس 
1363/07/01 
1364/03/31 
المنطق (مظفر) و مختصر المعانی  
تدریس 
حوزه علمیه قم ، جامعه الزهرا 
مدرس 
1364/07/01 
1366/03/29 
المنطق (مظفر)و اللمعة الدمشقیه 
تدریس 
حوزه علمیه قم، جامعه الزهرا 
مدرس 
1367/07/01 
1369/03/31 
اصول فقه (مظفر) و حلقات 
تدریس 
حوزه علمیه قم ، مدرسه شهیدین 
مدرس 
1375/07/01 
 
تفسیر المیزان 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
فلسفه اخلاق در غرب 
تدریس 
دانشکده هدی – جامعة الزهراء 
مدرس 
1381/07/01 
1384/03/31 
نهایة الحکمة 
تدریس 
مرکز تحقیقات پزشکی کشور 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
فلسفه اخلاق در غرب 
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
1384/07/01 
 
اخلاق در تفکر اسلامی  
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1385/07/03 
 
فلسفه اخلاق در تفکر غرب  
تدریس 
دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران 
مدرس 
1386/07/01 
 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران 
مدرس 
1386/07/01 
 
فلسفه اخلاق در تفکر غرب